Köp Av Kanin

Vad säger lagen? - Allmänna bestämmelser

2011-04-09 13:42 #0 av: kyrkeliden

Visste du att hur vi håller våra djur regleras av regler och lagar? Jordbruksverkets har regler för hur djur skall hållas, dvs. hur de ska bo, vad de ska äta etc. Dessa regler är samlade i ”djurskyddslagen”. I denna artikel har jag samlat de punkter som rör kaniner och som varje djurägare skall följa.

Nedanstående punkter är utdragna ur djurskyddslagen, DFS saknr L 80. Detta är allmänna krav och rekommendationer som alla kaninägare måste följa.

Hela författningssamlingen hittar du här --> 

---------------------------

Jag har gjort må kommentarer på vissa ställen. (Dessa är inom parantes, kursiva och understrukna).

---------------------------

1 kap. Inledning

1 § Dessa föreskrifter innehåller villkor för hållande, uppfödning, förmedling och försäljning av ryggradsdjur som används eller ska användas som sällskaps-, hobby- eller foderdjur.

3 § I dessa föreskrifter avses med (förklaringar av en del ord)

avelshona med kull: ett hondjur med en kull av ungar under tiden före avvänjningen,
betesbur: en bur utan botten eller med nätbotten som är placerad på gräsbevuxen mark så att djuren har möjlighet att beta,
bottenmaterial: fast eller finfördelat material, som läggs på bottnen i ett förvaringsutrymme och som dels har en hygienbefrämjande funktion genom att det kan bytas ut eller rengöras, dels kan erbjuda djuren möjligheter att gräva eller gömma sig,
förvaringsutrymme: en bur, ett terrarium, ett akvarium eller en annan behållare, eller ett rum, en inhägnad eller ett annat avgränsat utrymme, där djur hålls,
gnagare: djurarter som tillhör ordningen Rodentia och som i Sverige vanligtvis och av tradition hålls för sällskap och hobby,
strömedel: finfördelat uppsugande bottenmaterial, såsom kutterspån, torv och halm,

8 § Om det är nödvändigt får djur som står under behandling på grund av sjukdom eller skada hållas på annat sätt än vad som anges i dessa föreskrifter.

2 kap. Bestämmelser om utbildning och kunskap för den som driver handel med djur avsedda för sällskap och hobby
(Detta kapitel rör djuraffärer samt de som bedriver avel och försäljning i stor utsträckning).

10veckors bebis


4 kap. Gemensamma bestämmelser för hållande av olika djurarter


Allmänt

1 § Djur som har behov av att vara tillsammans med andra djur ska hållas och skötas på ett sätt som tillgodoser dessa behov.
Allmänna råd till 4 kap. 1 §
Djur av arter som i vilt tillstånd lever i par, familj eller grupp bör hållas tillsammans med artfränder om inte deras behov av att vara tillsammans med andra djur tillfredsställs genom kontakt med människor eller djuret är så onormalt aggressivt mot artfränder att det finns en uppenbar risk för att det skadar dem.

(Hur placerar detta kaniner? De lever i kolonier (små grupper) i vilt tillstånd men kan ofta börja slåss då de hålls på en begränsad yta. Ovan paragraf och nedan säger att finns det risk för att djur skadas skall dem inte hållas tillsammans).

2 § De djur som konstant visar eller vid upprepade tillfällen har visat aggressivitet, jaktbeteenden eller andra hotbeteenden mot andra djur får inte hållas tillsammans med dessa på ett sätt som kan medföra att de skadar eller stressar dem eller själva skadas eller blir stressade.

Avel

3 § De djur som nedärver missbildningar, eller andra egenskaper som medför lidande för avkomman eller negativt påverkar avkommans naturliga funktioner, får inte användas i avel.

(Detta gäller ärftliga defekter. Vad man anser som ärftliga defekter är upp till varje person. En del säger bettfel men då kan även parning av två brokade kaniner som ger s.k. ”vitscheckar eller dubbelbrokade” inte ske?  Det är upp till var och en vart man drar gränsen).

Konstruktion av förvaringsutrymmen

4 § Ett förvaringsutrymme ska vara utformat så att tillsyn kan ske utan svårighet.

5 § Ett förvaringsutrymme ska vara rymningssäkert. Mellanrum i galler, nät och andra anordningar ska vara konstruerade och anpassade till djuren så att de inte kan tränga sig ut eller fastna. Material och infästningar i galler, nät och andra anordningar ska vara anpassade till förvaringsutrymmets storlek och till djurens storlek, styrka och eventuella gnagbenägenhet.
Allmänna råd till 4 kap. 5 §
Ett förvaringsutrymme utomhus som är placerat direkt på marken, och som innehåller grävande djur, bör ha ett nedgrävt nät under utrymmet eller på annat sätt vara konstruerat så att djuren hindras från att gräva sig ut.

6 § Om förvaringsutrymmen är placerade intill varandra ska de vara konstruerade och uppställda så att djuren inte kan nå och skada varandra.

7 § Golv, väggar, tak och inredningar i förvaringsutrymmen ska vara av lämpligt material och utformade så att de lätt kan rengöras och desinficeras. Golv ska vara anpassade till djurslaget och utformade så att bortförsel av spillning kan ske utan svårighet.

(Burar till kaniner (undantag betesburar/beteshagar som står direkt på marken) får ej ha nätbotten).

9 § Om flera djur hålls i hyllsystem ska dessa vara utformade så att spillning och dylikt avfall inte kan förorena lägre belägna utrymmen.


Utrymmen

10 § Ett förvaringsutrymme ska vara tillräckligt stort för att möjliggöra de rörelser och den motion som varje djur behöver.


Bottenmaterial

11 § Ett förvaringsutrymme ska vara försett med bottenmaterial och bomaterial om det behövs för att tillgodose djurens behov. Bottenmaterial och bomaterial ska då finnas i en för djurarten och djurens ålder tillräcklig mängd och vara av god kvalitet samt i övrigt beskaffat så att djuren inte kan skadas av gifter, mögel eller damm.


Inredning

12 § Ett förvaringsutrymme ska innehålla inredningsmaterial, som ger de klättermöjligheter, grävmöjligheter, viloplatser, och gömställen som varje djurart behöver för att kunna utöva sitt naturliga beteende.

13 § Utfodrings- och vattningssystem ska vara utformade, dimensionerade och placerade så att de medger ett för varje djur lugnt och naturligt intag av foder och vatten.


Klimat

14 § Djur ska hållas i ett klimat som är anpassat efter varje djurs behov och till djurhållningsformen.
Allmänna råd till 4 kap. 14 §
Förändringar av omgivningstemperaturen bör ske successivt. Ett djur bör inte flyttas mellan inomhushållning och utomhushållning när det medför stora temperaturförändringar för djuret.

15 § Djur får endast tillfälligtvis utsättas för luftföroreningar som överstiger följande värden:
Ammoniak 10 ppm
Koldioxid 3 000 ppm

16 § Luftens innehåll av organiskt damm ska hållas lågt.

17 § Till- och frånluftsflöden i lokaler och förvaringsutrymmen för djur ska vara utformade så att de inte orsakar ett för djuren skadligt drag.

18 § Om ett djur hålls utomhus ska det ha ett efter sitt behov anpassat skydd mot stark värme, nederbörd, fukt, blåst, kyla och andra djur. Marken ska vara tillräckligt dränerad så att den inte blir sörjig under normala väderleksförhållanden.


Belysning

19 § I ett förvaringsutrymme ska det finnas god tillgång till direkt dagsljus eller artificiell belysning, så att djuret eller djuren kan utföra normala aktiviteter och beteenden och så att tillsyn och vård kan ske utan svårigheter. Ljusintensiteten ska regleras så att den inte orsakar obehag eller skada. Ljuset ska anpassas så att dygnet delas upp i dag och natt på ett sätt som motsvarar djurets eller djurens naturliga dygnsrytm.
Allmänna råd till 4 kap. 19 §
Albinodjur som saknar ögonpigment bör ha möjlighet att dra sig undan till skuggade platser och bör inte utsättas för en kontinuerlig ljusintensitet som överstiger 50 lux.

 

Buller

20 § Djur får inte utsättas för buller av sådan nivå och frekvens att det påverkar djurens hälsa menligt. De får endast tillfälligtvis utsättas för buller överstigande 65 dBA

 


Tillsyn och skötsel

21 § Tillsynen ska ske på ett för djuren betryggande sätt och normalt minst en gång dagligen.

22 § Rengöring av ett förvaringsutrymme och byte av bottenmaterial, strömedel och bomaterial ska ske med sådana intervall att en god hygien upprätthålls.
Allmänna råd till 4 kap. 22 §
Ett förvaringsutrymme för djur bör rengöras och utgödslas minst en gång per vecka om inte systemet för djurhållning är uppbyggt för andra rutiner som ger minst lika god hygien.

23 § Om flera djur hålls tillsammans ska djur som dött avlägsnas samma dag.

24 § Automatiska utfodrings- och vattningssystem ska kontrolleras med sådana intervall att funktionen och renheten kan upprätthållas.


Foder

25 § Djur ska ha fri tillgång till rent dricksvatten om inte annat anges i 7 och 8 kap.

26 § Djur ska ha daglig tillgång till foder om inte annat anges i 9 – 13 kap. Foder ska vara av lämplig struktur, av god hygienisk kvalitet och tillgodose varje djurs näringsbehov.

(Mer specifikt beskrivs i nästa artikeldel).

----------------------

Det kommer ytterligare en del om djurskyddslagens föreskrifter. Denna del inriktar sig på kaniner och gnagare. Denna första delen tog upp allmänna bestämmelser som rör alla djurarter.

//Sandra Magnusson, Kyrkeliden's Hoppkaniner
sajtvärd på kaninhoppning iFokus

Anmäl
2011-04-09 15:11 #1 av: LoveYourRabbit

Den var jättebra, bra gjort Sandra! :D

Anmäl
2011-04-09 17:21 #2 av: [Fruktiz]

Det där ska jag verkligen läsa igenom någon gång när jag har bättre tid!

Anmäl
2011-04-09 19:13 #3 av: Fridaaaa

Väldigt bra:)

 Medarbetare: rexkaniner, Support. Hundar

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.